Home » Articles posted by Daniel Mangion (Page 2)

Author Archives: Daniel Mangion

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

ĊIRKULARI LILL-MEMBRI

Għażiż Membru,

Qiegħed niktiblek din il-ħames ċirkulari biex ngħarrfek dwar il-laqgħa ġenerali annwali għas-sena 2019-2020.

Laqgħa Ġenerali Annwali

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ser issir nhar is-Sibt 24 t’Ottubru 2020 fl-9.45am fis-Sala tas-Sede tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette. Il-preżenza tagħkom hija ferm apprezzata. Waqt din il-laqgħa ser jinqara r-rapport amministrattiv mis-segretarju, kif ukoll ir-rapport finanzjarju mill-kaxxier. Waqt din l-istess laqgħa, ser jiġu mressqa emendi għall-approvazzjoni emendi fl-istatut. Dawn l-emendi jinsabu annessi ma’ din iċ-ċirkulari. 

Sabiex inħarsu s-saħħa ta’ kull wieħed minnha, kif ukoll nobdu d-direttivi maħruġa mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika, nitolbukom sabiex kull min jattendi jilbes maskra jew face visor.

Ħlas tal-Menswalità tal-Membri tas-Soċietà

Matul ix-xhur ta’ Novembru u Diċembru ser issir reviżjoni lil-lista tal-membri tas-società. Tajjeb niġbdu l-attenzjoni li kull min jinsab lura b’aktar minn 3 snin fil-menswalità ser jinqata’ awtomatikamement u jieqaf jirċievi korrispondenza. Għaldaqstant nitolbu lil kull min għadu lura minn xi menswalità, sabiex jirregola ruħu billi jħallas il-menswalitajiet dovuti lill-iskrivan. 

Il-ħinijiet tal-Uffiċċju huma:

It-Tnejn: 4.00pm – 7.00pm

L-Erbgħa: 4.00pm – 7.00pm

Il-Ħamis: 8.00am – 12.00pm

Is-Sibt: 8.00am – 12.00pm

Skola tal-Mużika

Inħeġġu lil kull min jixtieq jibda jitgħallem xi strument mużikali, sabiex jikkuntattja lid-delegat tal-Banda, is-Sur Simon Farrugia jew lill-President, is-Sur Jonathan Grima fuq 79261164. Din l-iskola qed titmexxa minn Mro James Chappell fejn jidħlu strumenti tal-qasba u minn Mro Sean Scicluna fuq strumenti tar-Ramm, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Dominic Darmanin.

Filwaqt li nselli għalik, għoddni

Dejjem tiegħek,
Daniel Mangion
Segretarju Ġenerali

Radju li jxandar mis-Sede tas-Società

Merħba lil Fr Ramon u Fr Twanny

Il-bieraħ fis-sede tas-Soċjetà ilqajna lill-Patri Gwardjan u d-direttur spiritwali l-ġdid tal-Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss Fr. Ramon Farrugia OFM, kif ukoll lil Fr Anthony Chircop, Ministru Provinċjali.

F’din il-laqgħa ta’ merħba, il-kumitat wiegħed il-kooperazzjoni totali tiegħu lejn l-ordni, u ġiet ukoll preżentata donazzjoni sabiex tkopri l-ispejjeż kollha relatati mal-proġett siewi tal-erba pjaneti.Wara saret ukoll bibita fejn sirna nafu ftit aktar lil xulxin.

Awguri Fr Ramon u Fr Twanny

Mill-Ġdid fit-toroq tal-Kapitali

Wara l-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, il-virus tal-Covid-19 ħarbat il-pjanijiet kollha u s-servizzi li kellha s-Soċjetà tagħna.

Kien żmien ta’ inċertezza kbira fejn anke fuq ordni tal-istat, kif ukoll b’rispett għall-pubbliku kellna nagħlqu l-bibien tas-Sede tagħna għal żmien twil. Dan ma jfissirx li ma sar xejn. Anzi grazzi għal diversi voluntiera, sar ħafna xogħol ta’ rinnovar u manutenzjoni.

Iżda għall-grazzja t’Alla erġajna bdejna inqumu fuq saqajna u wara li fl-aħħar ta’ Mejju erġajna ftaħna s-Sede għas-soċi, issa kien imiss li l-banda tagħna terġa’ tinżel isemma leħinha fit-toroq tal-kapitali.

Kien mument pjuttost emozzjonanti li wara tant ġimgħat fil-kwiet is-Soċieta La Valette kellha tkun propju hi l-ewwel banda li ddoqq fil-kapitali. L-ewwel servizz kien fil-15 ta’ Lulju u t-tieni servizz kien propju fil-pellegrinaġġ li sar l-għada, fis-16 ta’ Lulju ad unur il-Madonna tal-Karmnu.

Sfortunatament kellu jkun hemm ukoll servizz ieħor propju nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju, imma minħabba li l-covid-19 reġa’ qed jgħolli rasu f’pajjiżna dan kellu jitħassar.

Għalhekk nappellawlkom sabiex tibqgħu tħarsu saħħitkom u saħħet ta’ madwarkom, jekk Alla jrid din il-battalja nerbħuha ma ndumux u mill-ġdid inkunu nistgħu niċċelebraw flimkien.

Ikla f’Montekristo Estate

Stqarrija uffiċjali fir-rigward tal- Kunċerti Mysterium Fidei u In Cruce Vita

https://www.facebook.com/societalavalette/photos/a.264419670563928/1110797875926099/?type=3&theater

Programm ta’ Attivitajiet għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira

14 ta’ Marzu 2020 – Mysterium Fidei

Serata ta’ mużika sagra u letterarja mis-Soc. Fil. Naz La Valette flimkien mar-Rev. Arċipriet u l-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, bis-sehem tal-La Valette Ensemble taħt id-direzzjoni ta’ Maestro James Chappell, bis-sehem tas-Sopran Rosabelle Bianchi u s-Solista Giorgio Fenech u b’riflessjonijiet tas-Sur Hector Bruno. Din is-serata ser issir fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, fis-7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn.

23 ta’ Marzu sal-25 ta’ Marzu 2020Eżerċizzi Spiritwali

Eżerċizzi Spiritwali fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, fis-7.15pm. Il-Predikatur ser ikun id-direttur spiritwali tas-Soċjetà, Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.

30 ta’ Marzu 2020Ikla bejn il-ħbieb

It-Tnejn 30 ta’ Marzu ser issir ikla fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette.

4 ta’ April 2020Marċi Funebri mis-Soċ. Muż. Sant’ Elena ta’ Birkirkara

Is-Soċ. Muż. Sant’ Elena ta’ Birkirkara ser ittella’ programm ta’ marċi funebri fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-11.00 am sas-1.00pm.

4 ta’ April 2020 – In Cruce Vita

Is-Soc. Fil. Naz. La Valette ser ittella’ kunċert ta’ mużika sagra u funebri mill-pinna ta’ Mro. Vincenzo Ciappara, Mro. Ray Sciberras, Mro. Joseph Sammut, Mro. Cardenio Botti u Mro. Dominic Darmanin, bis-sehem ta’ baned lokali flimkien mas-Soc. Fil. Naz. La Valette, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dominic Darmanin. Mistiedna speċjali f’dan il-kunċert ser ikunu Mro. Ray Sciberras u s-Sopran Rosabelle Bianchi. Dan il-kunċert ser isir fi Pjazza Teatru Rjal, il-Belt Valletta fit-8.00pm. Biljetti jistgħu jinkisbu mis-Sede tas-soċjetà.

6 ta’ April 2020 – Riċeviment fis-Sede tas-Soċjetà

Riċeviment ta’ ringrazzjament lil dawk il-baned li ħadu sehem fil-kunċert ‘In Cruce Vita’. Waqt din is-serata l- Banda Sant’ Antnin ta’ Birkirkara ser tkun qed teżegwixxi numru ta’ marċi funebri. Dawk il-membri li jixtiequ jattendu għal dan ir-riċeviment, jistgħu jiksbu l-biljett mingħand l-iskrivan għall-prezz ta’ €5.

8 ta’ April 2020 – Kunċert tradizzjonali ta’ marċi funebri

Ser isir il-kunċert tradizzjonali ta’ marċi funebri fis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-Banda La Valette taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dominic Darmanin. Dan il-kunċert jibda fit-8.00pm.

Mit-28 ta’ Marzu sal-10 ta’ April – Wirja bit-tema ‘Via Veritas Vita’

Ser issir wirja ta’ arti sagra fis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette. Ħinijiet tal-ftuħ mid-9.00am sa 12.00pm u mill-4.00pm sat-8.30pm. Nhar Ħamis ix-Xirka, il-wirja tibqa’ miftuħa sal-10.00pm.

10 ta’ April 2020 – Seba’ visti fl-okkażjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Ser isiru seba’ visti lil Ġesù Sagramentat fil-knejjes tal-Belt. Imexxi dawn il-visti, id-direttur spiritwali Fr Victor Paul Farrugia O. Carm. Dawn il-visti jibdew fl-10.30am mis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette.

10 ta’ April 2020 – Marċi funebri mis-Soċ. Fil. San Pietru Banda Birżebbuġa

Il-Banda Birzebbuġa ser iddoqq set ta’ marċi funebri fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-11.00am ’il quddiem.

10 ta’ April 2020 – Servizz tal-Banda fil-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt

Kif tradizzjonalment isir, il-Banda tas-Soc. Fil. Na. La Valette ser tkun qed tagħti servizz ta’ marċi funebri bil-pass uniku tagħha quddiem il-Vara l-Kbira, fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li toħroġ mill-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu). Din il-purċissjoni tibda fis-6.00pm.

Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, il-Banda La Valette ser tkun qed iżżanżan uniformi ġdida.

https://www.facebook.com/societalavalette/photos/a.264419670563928/1104356656570221/?type=3&theater

‘Omaggio A Giuseppe Verdi’ fuq TVM2

Ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tal-Arċipriet il-ġdid, il-Kan. David Cilia

Il-Banda tas-Società La Valette ser takkumpanja b’marċi l-korteo li ser iwassal lill-Arċipriet il-Ġdid, tal-Kolleġġjata Insinji ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, il-Kanonku David Cilia, nhar is-Sibt 18 ta’ Jannar, propju f’Jum il-Pussess tal-istess Arċipriet.

Dan il-korteo jibda mill-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta fil-4.45pm. Inħeġġukom tattendu sabiex nagħtu merħba xierqa lill-Arċipriet il-ġdid.

Ad Multos Annos Arċipriet

Attivitajiet tal-Milied

21 ta’ Diċembru 2019 – Finali tal-Kompetizzjoni Presidents Cup tal-Isnooker.

Il-Finali tal-Presidents Cup ser tibda fid-9.00am, u fil-11.00am issir riċeviment li fih ikun hemm il-preżentazzjoni tat-trofew lir-rebbieħ. Biljetti għal dan ir-riċeviment jistgħu jinkisbu mingħand il-markaturi sad-19 ta’ Diċembru. Fil-11.15am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna 6 piece brass band tallegra b’mużika tal-Milied lin-nies preżenti.

22 ta’ Diċembru 2019 – Rigal li Jibqa’

Din is-sena is-Soċjetà ddeċidiet li tagħmel attività diversa mis-soltu. Żmien il-Milied huwa żmien ta’ ferħ, iżda mhux għal kulħadd. Differenti minn tfal oħra, tfal li jgħixu fi stitut isibu żmien il-Milied bħala żmien diffiċli u li possibilment fih iħossu aktar is-solitudni. Għaldaqstant din is-sena ġie deċiż li ser issir żjara f’istitut tat-tfal u waqt li nqattgħu ftit ħin ma’ dawn it-tfal ser jiġu preżentati wkoll xi rigali.

28 ta’ Diċembru 2019 – Brass Band fis-Sede tas-Soċjetaà u Christmas Buffet Dinner fil-MonteKristo Estate

Nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru fl-10.30am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna brass band tallegrana, b’mużika diversa fosthom marċi. Fis-7.30pm imbaghad ser isir Christmas Buffet Dinner b’2 siegħat open bar (jinkludi birra, inbid, soft drinks u ilma) f’MonteKristo Estate għal prezz ta €26. Booking jista’ jsir billi tkellmu lil xi membru tal-kumitat jew billi tkellmu lill-markaturi.

31 ta’ Diċembru 2019 – Nineteen 2 Twenty Celebration

Lejlet is-sena il-ġdida fis-sede tas-soċjetà ser ikollna brass band mill-10.30pm ‘l quddiem u flimkien niċċelebraw il-bidu ta’ sena ġdida flimkien.

4 ta’ Jannar 2020 – Rigal tal-Ħajja

Il-Milied vera li jkun għadda, però qatt mhu tard wisq biex tagħti rigal, speċjalment ir-rigal tal-ħajja. Le dan mhux ser jiswilek flus imma jiswa daqs l-ifjen deheb. Nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar 2019 sejrin nagħtu d-demm bħala soċjetà. Għaldaqstant jekk int tixtieq tikkontribwixxi f’dan ir-rigal tista’ tinkiteb għal din l-attività billi tkellem lil xi membru tal-kumitat jew billi tinkitbu għand il-markaturi.

%d bloggers like this: